Logo_CeBaPoj

Inne badania

CeBaPoj prowadzi indywidualnie uzgadniane badania i oceny między innymi w zakresie:

  1. Nacisków osi pojazdów w zakresie do 20 t
  2. Masy pojazdów
  3. Wymiarów pojazdów
  4.  Położenia zderzaka tylnego.
  5. Położenia bocznych zabezpieczeń.
  6. Rozmieszczenia urządzeń świetlnych.
Oferujemy również pomoc w przygotowaniu dla Transportowego Dozoru Technicznego dokumentacji do końcowej partii produkcji (KPP) pojazdów.

Przygotowanie do KPP pojazdów

Dopuszczenie do ruchu pojazdu w ramach końcowej partii produkcji (KPP).

Jeśli świadectwo homologacji typu pojazdu straciło ważność, ponieważ zmieniły się warunki jego wydania lub przepisy, nie oznacza to dla producenta końca sprzedaży pojazdów. Przepisy bowiem przewidują możliwość przedłużenia sprzedaży pojazdów, przy czym warunkiem jest uzyskanie odpowiedniego dopuszczenia dla tzw. końcowej partii produkcji (KPP).

Ile pojazdów można sprzedać w ramach KPP?

Maksymalna liczba pojazdów kompletnych i skompletowanych jednego lub więcej typów pojazdów zaliczanych do końcowej partii produkcji nie może przekraczać w przypadku pojazdów kategorii:

  • M – 10% 
  • M2, M3, N, O – 30%

pojazdów wszystkich tych typów wprowadzonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ciągu 12 miesięcy przed dniem wygaśnięcia świadectwa homologacji typu WE pojazdu albo świadectwa homologacji typu pojazdu.

Jeżeli liczba odpowiadająca odpowiednio 10% albo 30%, o których mowa w ust. 1, jest mniejsza niż 100, maksymalna liczba pojazdów kompletnych i skompletowanych jednego lub więcej typów pojazdów zaliczanych do końcowej partii produkcji nie może przekraczać 100 pojazdów.

W jakim terminie można ubiegać się o KPP?

O KPP można wystąpić w okresie ważności świadectwa homologacji lub po jego wygaśnięciu, przy czym termin ważności zezwolenia, nie przekracza:

12 miesięcy – dla pojazdów kompletnych kategorii M, N, O,

18 miesięcy – dla pojazdów skompletowanych kategorii M, N, O.

licząc od dnia wygaśnięcia świadectwa homologacji typu.

Kto wydaje decyzję KPP?

W Polsce właściwą władzą, która może wydać decyzję o KPP jest Transportowy Dozór Techniczny.

 

Oferujemy pomoc w przygotowaniu dla Transportowego Dozoru Technicznego dokumentacji do końcowej partii produkcji (KPP) pojazdów.

Zachęcamy do zgłoszenia się do CeBaPoj, aby uzyskać pomoc i niezbędne informacje w tym zakresie!

Wniosek na badania
Wniosek na badania