Logo_CeBaPoj

Polityka prywatności

Polityka prywatności i cookies

INFORMACJA

Strona internetowa: cebapoj.pl (dalej: „strona”) używa plików cookies po to, by dostosować stronę do potrzeb użytkowników, poprawić jej nawigację lub czytelność i ułatwić użytkownikom jej odnalezienie w sieci. Strona korzysta z plików cookies narzędzi Google. Pozwalają one zbadać anonimowo zachowanie użytkowników na stronie, ułatwić im ponowne odwiedziny oraz lepiej dopasować treść i strukturę strony do ich potrzeb. Strona nie odczytuje w sposób zautomatyzowany żadnych innych danych użytkowników niż te zawarte w cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Strona korzysta ze „stałych” plików (są przechowywane na urządzeniu użytkownika do czasu ich skasowania lub do upłynięcia czasu określonego w ich parametrach – nie więcej niż 38 miesięcy).

Większość przeglądarek internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany tych ustawień. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego.

Brak zmiany tych ustawień w przeglądarce internetowej oznacza akceptację dla stosowania przez stronę cookies. Jeśli nie życzysz sobie przechowywania cookies na Państwa urządzeniu końcowym, zmień warunki przechowywania lub otrzymywania plików cookie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, uprzejmie informujemy, przysługują Państwu niżej określone prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Badawcze Pojazdów CeBaPoj sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Jankowie, przy ulicy Wołomińskiej 271 Państwa danych osobowych.

Uprzejmie informujemy, że:

  1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Centrum Badawcze Pojazdów CeBaPoj sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Jankowie, przy ulicy Wołomińskiej 271.
  2. Celem zbierania danych jest realizacja potrzeb danego zlecenia wykonania usługi.
  3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wykonania usługi. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja wykonania usługi.
  5. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  6. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
  7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Ogólne Warunki Usług

§1. Postanowienia ogólne

1. Niniejsze Ogólne Warunki Usług (dalej „OWU”) określają prawa i obowiązki stron umowy w zakresie świadczonych usług przez

Centrum Badawcze Pojazdów CeBaPoj Sp. z o.o.
ul. Wołomińska 271,
05-250 Nowy Janków k. Radzymina

NIP: 1251632519
KRS 0000554390

(dalej: „Wykonawca”).

2. Niniejsze OWU stanowią integralną część umów zawieranych przez Wykonawcę.

3. Niniejsze OWU mają zastosowanie, jeżeli drugą stroną umowy (dalej: „Kupujący”) jest przedsiębiorca w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

4. Niniejsze OWU wyłączają stosowanie innych wzorców umownych (ogólne warunki umowy, warunki sprzedaży, wzory umowy, regulaminy itp.) stosowanych lub ustalanych przez Kupującego.

5. Postanowienia umowne, indywidualnie uzgodnione i potwierdzone w formie pisemnej mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszych OWU w zakresie, w jakim zawierają uregulowania odmienne niż niniejsze OWU.

6. Niniejsze OWU są publikowane są na stronie internetowej Sprzedającego: cebapoj.pl

§2. Definicje

Użycie w niniejszych OWU określenia oznaczają:

1. Klient – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

2. Termin płatności – dzień, w którym należność za usługę staje się wymagalna.

3. Usługa – usługa lub badanie pojazdu wykonywana na wniosek Klienta.

4. Zamówienie – wniosek o wykonanie Usługi złożony przez Klienta na formularzu dostępnym na Stronie Wykonawcy, dostarczonym osobiście, listownie, kurierem, e-mailem lub poprzez wypełnienie elektronicznego wniosku, zamieszczonego na stronie Wykonawcy.

§3. Zawarcie umowy

1. Informacje dotyczące usług, wykonywanych przez Wykonawcę zamieszczone na stronie internetowej Wykonawcy mają jedynie charakter reklamowy i nie są ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

2. Klient może składać Zamówienie pisemnie lub drogą elektroniczną.

3. Umowa pomiędzy Wykonawcą a Klientem zostaje zawarta w chwili otrzymania Zamówienia przez Wykonawcę, które w nie odbiega w żadnym stopniu od oferty otrzymanej przez Klienta.

4. Zamówienia można odwołać w formie pisemnej, e-mail lub telefonicznej niezwłocznie, jednakże nie później niż 1 dzień przed zaplanowanym terminem wykonania usługi.

5. Zamówienie Klienta  należy składać na dedykowanym do tego formularzu dostępnym na stronie Wykonawcy lub przez formularz elektroniczny na stronie Wykonawcy.

6. Wykonawca zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia Zamówienia i tym samym umowa nie zostaje zawarta.

§4. Cena

1. Cena za Produkt będzie każdorazowo określana z Klientem.

2. Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny w terminie wynikającym z wystawianej przez Wykonawcę faktury VAT, o ile inny termin nie wynika z zapisów oferty lub postanowień umowy.

3. Termin i forma płatności uzgadniane są dla każdego Klienta indywidualnie

4. Zapłata ceny dokonywana jest w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w fakturze VAT lub w innej formie ustalonej z Wykonawcą.

5. Zapłata uznana jest za dokonaną z chwilą wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy.

6. Wykonawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższenia ceny w razie, gdy po zawarciu umowy wystąpią przesłanki o charakterze obiektywnym uzasadniające podwyższenie ceny Usługi, na które Wykonawca nie miał wpływu, takie jak np. zmiany stawek podatku od towaru i usług, itp.

7. Ceny podawane przez Wykonawcę są cenami netto i zostaną podwyższone o należny podatek od towarów i usług w wysokości oraz z zgodnie z wymaganiami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa.

8. Nieuregulowanie należności w terminie określonym na fakturze upoważni Wykonawcę do  wstrzymania lub niewykonania kolejnych Usług, pomimo przyjęcia Zamówienia. Wykonawca może uzależnić wykonanie nowego Zamówienia złożonego przez Klienta, który zalega z płatnościami lub opłaca faktury nieterminowo od wpłaty zaliczki na poczet nowego zamówienia Wykonawcy.

9. W razie opóźnienia z zapłatą ceny, Wykonawcy należą się odsetki za czas opóźnienia, chociażby Wykonawca nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które Klient odpowiedzialności nie ponosi. Wykonwacy należą się odsetki ustawowe, o ile inna wysokość odsetek nie zostanie określona w umowie. Obowiązek zapłaty odsetek nie wyłącza roszczenia o naprawienie szkody na zasadach ogólnych.

10. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku dokonania płatności za Usługę w ustalonym terminie.

§5. Realizacja Usługi

1. Realizacja Usługi  zostanie zrealizowana w terminie uzgodnionym z Klientem.

2. Termin realizacji Usługi może ulec zmianie w przypadku: a) opóźnienia Klienta w zapłacie  ceny za poprzednie Usługi; b) nieudzielenia Wykonawcy przez Klienta informacji niezbędnych do realizacji Usługi; c) działania siły wyższej. W takim przypadku termin wykonania usługi ulegnie wydłużeniu o okres występowania takich okoliczności, z uwzględnieniem czasu koniecznego dla Wykonawcy do wznowienia realizacji Usługi.

§6. Siła wyższa

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niewywiązania się z zobowiązań wynikających z umowy, jeżeli było to spowodowane przyczynami od niego niezależnymi, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i których nie można było uniknąć (siła wyższa).

§7. Kary umowne

Klient zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy kary umownej za nieodwołanie Zamówienia w terminie określonym w §3 z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 20% ceny, podwyższonej o należny podatek od towarów i usług. Zapłata kary umownej nie zwalnia Klienta z obciążenia rzeczywistymi kosztami, które powstały do momentu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

§8.  Postanowienia końcowe

1. Prawem właściwym dla niniejszych OWU jest prawo polskie.

2. Wszelkie spory powstałe pomiędzy stronami będą rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa polskiego, z wyłączeniem Konwencji Wiedeńskiej o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów podpisanej w Wiedniu 11 kwietnia 1980 roku .

3. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikłych na tle stosowania niniejszych OWU jest sąd właściwy dla siedziby Wykonawcy.

4. Wykonawca ma prawo przechowywania i przetwarzania danych osobowych Klienta w celach związanych z realizacją Usługi.

5. Jakiekolwiek zmiany niniejszych OWU wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

6. W przypadku, gdy niniejsze OWU zostały sformułowane również w języku innym niż język polski, w razie sporu zastosowanie będą miały OWU w języku polskim.

7. Akceptując niniejsze OWU Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Wykonawcę w związku z realizacją Usługi.