Logo_CeBaPoj

Polityka jakości i deklaracja kierownictwa

Polityka jakości i cele

Centrum Badawcze Pojazdów CeBaPoj sp. z o.o. realizuje politykę zapewniającą jakość w obszarze prowadzenia prac badawczych na wysokim poziomie technicznym według uzgodnionych metod, potwierdzonym metrologicznie wyposażeniem pomiarowym i badawczym, w sposób profesjonalny, przy możliwie niskich kosztach, z zachowaniem poufności i bezstronności, tak aby uzyskać oczekiwany poziom satysfakcji klienta.

Centrum Badawcze Pojazdów CeBaPoj sp. z o.o.:

 • działając zgodnie wdrożonym systemem zarządzania, który spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz wymagania Polskiego Centrum Akredytacji oraz przepisów
 • mając poczucie odpowiedzialności za jakość wykonywanych usług,
 • dbając o zapewnienie wiarygodności badań i o satysfakcję klientów,

stawia sobie następujące cele:

 • ciągłe doskonalenie kompetencji technicznych,
 • podnoszenie poziomu usług laboratoryjnych,
 • spełniając wymagania klientów, działać w sposób spójny, kompetentny dla uzyskiwania ważnych wyniki badań.

 Cele te osiągamy poprzez:

 • ciągłe doskonalenie skuteczności Systemu Zarządzania  i utrzymywanie jego integralności,
 • prowadzenie badań wg potwierdzonych metod badań i w zakresie uzgodnionym z klientem,
 • zapewnienie bezstronności działalności laboratoryjnej,
 • ochronę informacji poufnych i praw własności klientów,
 • ciągłe podnoszenie kompetencji personelu laboratorium,
 • stosowanie odpowiedniego i nadzorowanego wyposażenia badawczego.
 • terminowe i rzetelne wywiązywanie się ze zobowiązań wobec Klientów,
 • zaangażowanie całego Kierownictwa oraz każdego pracownika do stosowania i ciągłego doskonalenia skuteczności wdrożonego Systemu Zarządzania zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02,
 • monitorowanie stopnia zadowolenia klientów z poziomu wykonywanych badań oraz poziomu obsługi klienta,
 • budowanie świadomości wszystkich pracowników w zakresie znaczenia ich roli w spełnieniu wymagań klienta i przepisów.

Polityka jakości kreowana jest przez Prezesa Zarządu przy współudziale Kierownika Laboratorium Badawczego.

Cele SZ podlegają okresowej aktualizacji w trakcie przeglądu zarządzania.

Zarząd Spółki deklaruje, że personel Laboratorium Badawczego został zapoznany z Polityką Jakości, Księgą Zarządzania  oraz ze wszystkimi dokumentami opisującymi SZ i stosuje ją w swojej codziennej działalności. Ponadto, deklarowana przez Zarząd Spółki Polityka Jakości jest realizowana poprzez ścisłą współpracę kierownictwa Laboratorium Badawczego z personelem i klientem oraz jest przeglądana pod względem jej aktualności i  przydatności.

Prezes Zarządu  zapewnia środki na realizację polityki jakości i funkcjonowanie Laboratorium Badawczego.  W wyjątkowych przypadkach udzielana jest przez Prezesa Zarządu zgoda na odstępstwo od deklarowanej polityki jakości lub udokumentowanych procedur systemu zarządzania.

KIEROWNIK Laboratorium Badawczego

mgr inż. Jacek Wichowski

PREZES ZARZĄDU

mgr Agnieszka Wasilewska