centrum badań pojazdów

Pojazdy poruszające się po drogach publicznych, muszą mieć przeprowadzone badania homologacyjne uprawniające do korzystania z niego. Sama homologacja pojazdu jest procesem sprawdzającym, czy typ pojazdu został skonstruowany z obowiązującymi normami oraz prawem. Jeżeli przeprowadzane badanie nie wykaże żadnych sprzeczności, pojazd może zostać zarejestrowany na podstawie wydanego świadectwa. Laboratorium CeBaPoj jest miejscem, w którym zgodnie z wszystkimi wytycznymi sprawdzamy i weryfikujemy spełnienie zasad bezpieczeństwa, a także wymagań technicznych w trzech kategoriach pojazdów:

M (samochodach osobowych przeznaczonych do przewożenia osób)
N (samochodach ciężarowych)
O (przyczepach i naczepach), a także w pojazdach specjalnych oraz wyspecjalizowanych np. wozy policyjne, lawety, holowniki, czy kampery i pojazdy kempingowe).

Jak uzyskać homologację?

Aby pojazd mógł zostać dopuszczony do ruchu, niezbędne jest uzyskanie homologacji - zarówno na samochody osobowe, ciężarowe, jak i przyczepy oraz naczepy. Załatwianie formalności urzędowych zazwyczaj trwa około miesiąca. Pierwszym etapem są jednak wykonane badania homologacyjne w jednostce, która posiada niezbędne uprawnienia do tego; taką jednostką jest nasze Centrum Badawcze Pojazdów CeBaPoj. Zajmujemy się badaniami pojazdów kategorii M, N oraz O. Jeśli wyniki badań będą pozytywne, to znaczy zgodne z wytycznymi i przepisami administracyjnymi, wówczas można ubiegać się o uzyskanie decyzji w Transportowym Dozorze Technicznym. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek o wydanie świadectwa homologacji. Jeśli nie możecie Państwo zrobić tego samodzielnie, to oferujemy możliwość złożenia dokumentów w Państwa imieniu.

Do wniosku należy dołączyć m.in.:

- potwierdzenie dokonania opłaty (na konto Transportowego Dozoru Technicznego),
- sprawozdanie z badań,
- dokument informacyjny i spis pakietu informacyjnego,
- wykaz osób upoważnionych do podpisywania świadectw zgodności i oświadczeń,
- w przypadku pełnomocnictwa - stosowny dokument oraz dodatkowy dowód wpłaty.

Zachęcamy do zgłoszenia się do CeBaPoj, aby uzyskać pomoc w i niezbędne informacje w tym zakresie!