centrum badań pojazdów

   

Dopuszczeniu jednostkowemu podlega nowy, niezarejestrowany dotychczas pojazd, który na bieżącym etapie kompletacji nie posiada ważnego świadectwa zgodności (CoC).  

Dopuszczenie jednostkowe polega na zbadaniu jednego, konkretnego egzemplarza pojazdu i stwierdzeniu, czy pojazd ten spełnia wymagania określone przez Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w Dz. U. z 2015 r., poz. 148 - Rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu. Dopuszczeniu jednostkowemu nie podlegają natomiast pojazdy wymienione w art. 70zn ust. 3-5 Ustawy z 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowy (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z póz. zm.).

Laboratorium CeBaPoj decyzją Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego z dnia 11 października 2016 roku zostało wyznaczone jako jednostka uprawniona do badań w zakresie dopuszczenia jednostkowego pojazdów kategorii M, N i O.


 Dopuszczenie jednostkowe składa się z dwóch etapów:

1. badań

2. uzyskania decyzji administracyjnej o dopuszczeniu jednostkowym pojazdu w Transportowym Dozorze Technicznym

ETAP 1 - BADANIA 

Wymagane dokumenty dla laboratorium CeBaPoj

 1. Wniosek o przeprowadzenie badań do celów dopuszczenia jednostkowego
   Wniosek na badania.doc
 2. Dokument informacyjny 
 3.  Wykaz danych i informacji o pojeździe niezbędnych do rejestracji i ewidencji pojazdów


 4. Kopie świadectw homologacji typu lub innych dokumentów potwierdzających spełnienie odpowiednich wymagań technicznych określonych w przepisach Unii Europejskiej lub regulaminach ONZ (dokumenty te nie są konieczne na etapie wnioskowania o badania).

Etap 2 - DECYZJA ADMINISTRACYJNA

Wymagane dokumenty do Transportowego Dozoru Technicznego (TDT)

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z badań  należy złożyć w Transportowym Dozorze Technicznym (TDT) niżej wymienione dokumenty:

 1. Wniosek do TDT o dopuszczenie jednostkowe pojazdu 2. Dokument informacyjny, stosownie do kategorii danego pojazdu
  Załącznik nr 1 dyrektywy ramowej 2007/46WE,
  Załącznik nr 2 dyrektywy 2002/24 WE,
  Załącznik nr 1 dyrektywy 2003/37 WE
 3. Sprawozdanie z badań CeBaPoj
 4. Wykaz danych i informacji o pojeździe niezbędnych do rejestracji i ewidencji pojazdu
 5. Kopia dowodu wniesienia opłaty za wydanie dopuszczenia jednostkowego pojazdu
 6. Kopia dowodu własności pojazdu

 

Szanowni Państwo, dla Państwa wygody oferujemy możliwość złożenia w Państwa imieniu kompletu dokumentów do Transportowego Dozoru Technicznego w Warszawie. Jeśli zdecydujecie  się Państwo skorzystać z zaproponowanej oferty, uprzejmie prosimy o dostarczenie nam dodatkowo poniższych dokumentów:

 1. Wniosku o dopuszczenie jednostkowe pojazdu do TDT (załącznik nr 6 do Dz. U. z 2015 r. poz. 148).
 2. Kopii dowodu wniesienia opłaty za wydanie dopuszczenia jednostkowego pojazdu.
 3. Kopii dowodu własności pojazdu.

Na podstawie sprawozdania z badań oraz wyżej wymienionych dokumentów, Transportowy Dozór Techniczny wydaje decyzję administracyjną o dopuszczeniu jednostkowym pojazdu, co umożliwi Państwa klientom satysfakcjonujące użytkowanie pojazdów wyprodukowanych w Państwa przedsiębiorstwach.