centrum badań pojazdów

Nowa usługa - przygotowanie dokumentacji do końcowej partii produkcji (KPP).

Zapraszamy do kontaktu.

 

Dopuszczenie jednostkowe pojazdów

Dopuszczeniu jednostkowemu podlega nowy, niezarejestrowany dotychczas pojazd, który na bieżącym etapie kompletacji nie posiada ważnego świadectwa zgodności (CoC).

Dopuszczenie jednostkowe polega na zbadaniu jednego, konkretnego egzemplarza pojazdu i stwierdzeniu, czy pojazd ten spełnia wymagania określone przez Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w Dz. U. z 2015 r., poz. 148 - Rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu. Dopuszczeniu jednostkowemu nie podlegają natomiast pojazdy wymienione w art. 70zn ust. 3-5 Ustawy z 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowy (Dz. U. z 2017 r., poz. 128 z późn. zm.).

więcej...


Homologacja

Homologacja (od gr. czasownika homologeo [ὁμολογέω] "zgadza się") – pozwolenie na użytkowanie urządzenia na terytorium kraju wydającego pozwolenie, przyznawane przez uprawnioną instytucję.

Homologacji podlega jedynie nowy typ pojazdu, przed rejestracją i może o nią wystąpić jedynie producent lub jego przedstawiciel.

Homologacja nowego typu pojazdu polega na sprawdzeniu zgodności tego pojazdu z aktualnymi wymaganiami przepisów prawa. Typ pojazdu otrzymuje świadectwo homologacji kiedy spełnione zostaną liczne wymagania, potwierdzone świadectwami homologacji cząstkowych, które składają się na homologację całopojazdową.

Laboratorium posiada niezbędne wyposażenie pomiarowo-badawcze oraz kompetentną kadrę techniczną, co pozwala na przeprowadzanie całopojazdowych badań homologacyjnych.

więcej...


 Inne cechy pojazdu - do uzgodnienia z klientem