centrum badań pojazdów

Centrum Badawcze Pojazdów CeBaPoj sp. z o.o. realizuje politykę zapewniającą jakość w obszarze prowadzenia prac badawczych na wysokim poziomie technicznym według uzgodnionych metod, potwierdzonym metrologicznie wyposażeniem pomiarowym i badawczym, w sposób profesjonalny, przy możliwie niskich kosztach, z zachowaniem poufności i bezstronności, tak aby uzyskać oczekiwany poziom satysfakcji Klienta.

Centrum Badawcze Pojazdów CeBaPoj sp. z o.o. deklaruje, że prowadzone w Laboratorium Badawczym badania spełniają wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005, wymagania Polskiego Centrum Akredytacji oraz wymagania przepisów, jak również  zaspokajają potrzeby Klienta.

Powyższe cele realizowane są poprzez:

 • terminowe i rzetelne wywiązywanie się ze zobowiązań wobec Klientów,
 • utrzymanie wysokiego standardu świadczonych Klientom usług badawczych,
 • stosowanie wiarygodnych metod badawczych, zapewniających wysoką jakość i rzetelność badań,
 • staranne przygotowanie obiektów do badań oraz zapewnienie ich właściwego przechowywania,
 • obiektywne i bezstronne opracowywanie wyników badań,
 • zachowanie poufności wyników prac oraz ich przebiegu,
 • wykorzystywanie nowoczesnego wyposażenia pomiarowo-badawczego, odpowiedniego do zakresu badań, stale utrzymywanego w wysokiej sprawności technicznej i posiadającego ważny status metrologiczny,
 • zapobieganie powstawaniu niezgodności, inicjując działania zapobiegawcze,
 • podejmowanie działań korygujących, w przypadku powstania niezgodności,
 • uruchamianie procedur postępowania, gdy jakikolwiek aspekt badania nie odpowiada wymaganiom uzgodnionych z Klientem i wynikających z SZJ,
 • dokonywanie wyboru i kupowanie usług oraz dostaw tak, aby spełniały wymagania jakościowe,
 • identyfikowanie potrzeb szkoleniowych i systematyczne szkolenie załogi, aby jej działania na rzecz wysokiego poziomu jakości były świadome i odpowiedzialne,
 • zaangażowanie całego Kierownictwa oraz każdego pracownika do stosowania i ciągłego doskonalenia skuteczności wdrożonego Systemu Zarządzania zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005,
 • wdrażanie zmian w SZJ z uwzględnieniem utrzymywana jego integralności,
 • kierowanie się zasadami niezależności i bezstronności, obiektywne i bezstronne opracowywanie wyników badań,
 • informowanie wszystkich pracowników o ich roli w osiąganiu celów SZJ oraz o skuteczności SZJ,
 • utrzymanie kontaktów z Klientem w atmosferze zaufania, wiarygodności oraz dążenie do spełnienia wymagań i oczekiwań Klienta, przy zachowaniu obiektywności badań,
 • monitorowanie stopnia zadowolenia Klientów z poziomu wykonywanych badań oraz poziomu obsługi Klienta,
 • gotowość do obiektywnego i zgodnego z wymaganiami rozpatrywania skarg Klienta,
 • budowanie świadomości wszystkich pracowników w zakresie znaczenia ich roli w spełnieniu wymagań Klienta i przepisów.

Polityka jakości kreowana jest przez Prezesa Zarządu przy współudziale Kierownika Laboratorium Badawczego i ds. Jakości.

Aktualne cele SZJ ustanawiane są przez najwyższe kierownictwo  i stanowią odrębny dokument. Cele te są ustanawiane zgodnie z polityką jakości i obejmują również zadania potrzebne do spełnienia wymagań dla uzyskiwania miarodajnych wyników. Cele SZJ podlegają okresowej aktualizacji.

Zarząd Spółki deklaruje, że personel Laboratorium Badawczego został zapoznany z Polityką Jakości, Księgą Jakości oraz ze wszystkimi dokumentami opisującymi SZJ i stosuje ją w swojej codziennej działalności. Ponadto, deklarowana przez Zarząd Spółki Polityka Jakości jest realizowana poprzez ścisłą współpracę kierownictwa Laboratorium Badawczego z personelem i Klientem oraz jest przeglądana pod względem jej aktualności i  przydatności.

SZJ w Laboratorium Badawczym został opracowany i wdrożony zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025: 2005.

Za kierowanie Laboratorium Badawczym, jego techniczne działanie i system zarządzania odpowiedzialny jest Kierownik Laboratorium Badawczego i ds. Jakości – Jacek Wichowski.

Prezes Zarządu  zapewnia środki na realizację polityki jakości i funkcjonowanie Laboratorium Badawczego.  W wyjątkowych przypadkach, tj. udokumentowanych, technicznie uzasadnionych, zatwierdzonych przez Kierownika Laboratorium Badawczego i ds. Jakości oraz zaakceptowanych przez Klienta, może zaistnieć potrzeba odstępstwa od deklarowanej polityki jakości lub udokumentowanych procedur systemu zarządzania lub metod badań. Odstępstwa są rejestrowane przez Prezesa Zarządu. Zgoda na odstępstwo od polityki i procedur udzielana jest przez Prezesa Zarządu, natomiast zgoda na odstępstwa od metod badań udzielana jest przez Kierownika Laboratorium Badawczego i ds. Jakości, który zgłasza to Prezesa Zarządu.

 

KIEROWNIK 
Laboratorium Badawczego
i ds. Jakości

mgr inż. Jacek Wichowski

PREZES ZARZĄDU


mgr Agnieszka Wasilewska