centrum badań pojazdów

  1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.– Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110).
  2. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu (Dz. U. z 2015 r. poz. 148).
  3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wysokości opłat za udzielnie i uznanie dopuszczenia jednostkowego pojazdu (Dz. U. z 2013 r. poz. 445).
  4. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016 poz. 2022 z późn. zm)
  5. Dyrektywa 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia  dnia 5 września 2007 r. stanawiająca ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej